اصول تولید محتوای سایت خبری چیست؟

  • نویسنده : امید ابوالحسنی
  • زمان مطالعه : 9 دقیقه
  • تاریخ انتشار : 1398/05/05
اصول تولید محتوای سایت خبری چیست؟

تولید محتوای سایت خبری کاملا متفاوت با دیگر سایت هاست، البته اصول اصلی آن تفاوت چندانی ندارد. در سایت خبری لازم است که ما بدانیم باید محتوای خبری که تولید می کنیم به گونه ای باشد، که توجه علاقمندان به خبر را به خود جلب کنند. وقتی به وبسایتتان مراجعه می کنند تصور این را داشته باشند که به یک مرجع رسمی و بزرگ خبری ورود پیدا کرده اند، که می توان از صحت اخبار آن اطمینان بیشتری پیدا کرد.

خلاصه فعالیت سایت های خبری

خبر پر ارزشترین کالای روز است و نقش خبرسازان در دنیای امـروز بـسیار بـا اهمیـت اسـت. خبـر گزارشی از واقعیت هاست ولی هر واقعیتی را نمیتوان خبـر نامیـد، خبـر الزامـاً گـزارش رویـدادهای جاری (تازه) نیست.

ممکن است حوادثی که سالها قبـل اتفاق افتاده، بـا پیدا شـدن اطلاعـات تـازه ارزش خبری پیدا کند. گاهی خبر رویدادی است که قرار است اتفاق بیفتد اما هنوز رخ نداده است. روابط عمومی ها یکی از منابع تولید خبـر در سـازمان هـستند.

رسـالت روابـط عمـومی در سـازمان جستجوی اطلاعات و اخبار و انتقال آن به مخاطبان است، مهمتـرین مرحلـه در فرآینـد تهیـه خبـر شناخت خبر است. که بدون شک وظیفه کارشناس روابط عمومی است و بـه مهـارت فـردی و ذاتـی خبرنگار مربوط است. به گونه ای که چگونگی و شیوه نگارش خبر یک نـوع مهـارت علمـی و تجربـی محسوب می شود.

اصولی که باید در تولید محتوای سایت خبری رعایت کنید

در ادامه با مهمترین اصول تولید محتوا در سایت خبری آشنا خواهیم شد با ما همراه باشید.

۱- درستی محتوای خبر

دادن اطلاعات درست به مخاطبان از وظایف مهـم رسـانه هـای خبـری اسـت و اطمینـان از درسـتی مطالب از ضروریات حرفه روزنامه نگاری است. باید رویداد آنطور که هست ارائه شود نه آن طور که خبرنگار مایل است اتفاق افتـاده باشـد. انتـشار محتوای خبری نادرست درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی، خبرنگار و مؤسسه خبری را بـا مـشکلات قـانونی روبرو می کند و سبب از بین رفتن اعتماد مخاطبان می شود.

۲- روشنی خبر

صراحت لهجه و روشنی نوشتاری خبرنگار، از ویژگی های مهم این حرفه است. اگر اطلاعـات بـه زبـان ساده، رسا و روشن بیان نشود، در جلب مخاطب موفق نمی شود و قابل درک نخواهـد بـود.

بـه کـاربردن اصطلاحات پزشکی، فنی و حقوقی باید طوری باشد که برای همه قابل فهم و درک باشد. اگرچـه، زمان یکی از عوامل پرفشار در کار تهیه خبر است، اما این عامل نباید مانع تهیه خبر صحیح و صریح باشد.

یکی از دلایل ابهام محتوای خبری درک ناقص خبرنگار از رویداد است، لذا به منظـور رفـع ایـن مـشکل خبرنگار باید همواره مطالعه داشته و اطلاعات خود را به روز نماید.

۳- جامعیت خبر

خبر در حین انتشار باید به سوالات بوجود آمده در ذهن مخاطـب پاسـخ دهـد. اسـتفاده ازاطلاعات آرشیوی و اشاره به سابقۀ خبر به جامعیت خبر کمک می کند تا خبر جامع و کاملی بوجـود آید.

۴- ارزش های خبری

جهان امروز با وسعت و شکل پیچیده خود هر روز شاهد هزاران جریان سیاسی – اجتماعی– اقتصادی و … است، که بدون شک امکان انتقال همه این وقایع وجود نخواهد داشت. معیارهایی که به تنهایی یا گاهی با ترکیب یکـدیگر، یـک رویـداد را پدیـد مـی آورنـد و در ماهیت خود رویداد وجود دارند، ارزش های خبری نامیده می شوند.

ارزشهای خبری عبارتند از:

۱ -دربرگیری (فراگیری)

۲ -شهرت

۳ -برخوردها، اختلافها، درگیریها، منازعه ها

۴ -استثناءها، شگفتنیها

۵ -بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار

۶ -مجاورت

۷ -زمان یا تازگی رویداد

یکی از وظایف کارشناسان تهیه خبر در روابط عمومی ها شـناخت ارزش های خبـری پنهان در خبـر است، که ضمن کمک در شناسایی خبر به عنوان معیار ارزشگذاری هم مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

عناصر اصلی تولید محتوای سایت خبری

برای تولید محتوای سایت خبری تنظیم خبر از مراحل سخت آن است، که بدون شناخت ارکان آن امکانپذیر نیـست. ارکان خبر در واقع پاسخگویی به سوالهای مخاطب اسـت.

در صـورت عـدم اسـتفاده صـحیح از ایـن عناصر، خبر دچار ابهام شده و جذابیت کافی را ندارد.

اگر ارزش های خبری به اخبار شکل می دهند، عناصر خبری، اخبار را به نمایش می گذارند. هراندازه که عناصر خبری کامل تر باشند، خبر از نظر اطلاعاتی که باید بـه مخاطـب بدهـد جذاب تر خواهد بود. عناصر خبری عبارتند از: که، کجا؟ کی؟ چه؟ چرا؟ و چگونه؟

که: پاسخگویی به این سوال ارزش شهرت خبری را در بردارد. خبرنگار باید بداند چه شخصی یا چه چیزی در پیدایش رویداد دخالت داشته و اطلاعات را به طـور کامل به مخاطب ارائه نماید مخاطب باید بتواند با مطالعه خبر سوال چه کـسی؟ چـه گروهـی؟ چـه چیزی؟ را در ذهن خود پاسخ گوید.

عوامل تأثیرگذار بر فرآیند تولید محتوای سایت خبری

از لحظه ای که رویدادی شکل می گیرد تا زمانی که آن رویداد تبدیل به خبـر و یـا گـزارش می شود، مراحل مختلفی را طی می کند. عوامل بسیاری در شکل دهی خبر مؤثر هستند.

گاهی خبر شکل می گیرد اما قبل از رسیدن بـه سـمع و نظـر مخاطـب بارهـا و بارهـا تغییـر شـکل می دهد و یا به عبارت علمی تر دروازه بانی می شود.

از جمله عوامل تأثیرگذار روی محتوای خبری و یا گزارش می توان به عوامـل درون سـازمانی و بـرون سـازمانی اشاره داشت.

۱- عوامل درون سازمانی

این عوامل شامل:

– اعمال نظر مدیریت و سیاست های خاص خبری هر سازمان که به صورت آشکار و نهان در هر سازمان وجود دارد.

– اعمال نظر خبرنگار به عنوان فردی که از جنبه های علمی به شیوه تهیه خبر می نگرد.

– توجه به علایق جامعۀ مخاطبان و تهیه محتوای خبری مطابق ذائقه مخاطب

– مسائل فنی رسانه انتشار دهنده به مکـان در نظـر گرفتـه شـده، بـرای انتـشار در روزنامـه و هماهنگی شکل تیتر در صفحۀ روزنامه یا نشریه و یا وقت و زمان در رادیو و تلویزیون و ….

۲- عوامل برون سازمانی

عواملی که از خارج سازمان در شکلدهی خبر تأثیر خواهند داشت شامل:

– محدودیت های قانونی که مانع از انتشار برخی از اخبار است.

– اعمال نفوذ اشخاص حقیقی و حقوقی که تفکرات و عقاید آنان در سـطح ملـی و منطقـه ای مؤثر بوده و قابل بررسی است. به نحوی که سیاست های خبـری آنـان در خـارج سـازمان روی اخبار داخلی منعکس می شود.

– منابع خبری که در خـارج سـازمان اخبـاری بـرای مؤسـسه خبـری ارسـال مـی کننـد، ایـن مؤسسه ها هر نوع خبری که دریافت می کنند، ناچار هـستند همـان خبـر را بـا تغییـر شـکل ارسال نمایند. و کمتر فرصت پیدا می کنند تا اخبار را همان طور کـه مـی خواهنـد مـنعکس کنند. این مشکل هم به نوعی از جمله عواملی است که ناخواسته از بیرون سـازمان روی محتوای خبری سازمانی تأثیر می گذارد.

۳- دروازه بانی خبر

پس از اینکه خبر با تمام این شرایط شکل گرفت و تولید شـد بـه مرحلـه ای مـیرسـد، کـه توسط مدیر گروه خبری یا مدیر روابط عمومی گزینش می شود و بعضاً در صورت نیاز با ایجاد دخـل و تصرف و انجام تغییرات فرصت انتشار پیدا می کنند.

لفظ دروازهبان برای اولین بار توسط کورت لـوئین در زمان جنگ دوم جهانی بیـان شـد. لـوئین یکـی از کارشناسـان علـوم اجتمـاعی آمریکـا اسـت و تحقیقات او هیچ ارتباطی به حرفه روزنامه نگاری ندارد.

در واقع او این لفظ را در پروسـۀ تهیـه مـواد غذایی از تولید تا مصرف به کار برده است. اما بعدها این اصطلاح به دلیل موضوعیت و کاربرد خاص خود وارد حوزه روزنامه نگاری و خبرنگاری شد.

به عبارت بهتر در هر مؤسـسه تولیـد خبـر، افـرادی آگاهانه روی سرنوشت محتوای خبری تأثیر می گذارند. معیارهای فردی و ضوابط سازمانی گاهی مانع از انتـشار کل و یا قسمتی از خبر می شوند، که این روند و موانع موجود در مسیر تولیـد خبـر را «دروازهبـانی خبر» می گویند.

متن محتوای خبری

قسمت اصلی خبر، متن آن خبر است که پس از تیتر و لید می آید و خبـر اصـلی در آن بـه شیوه های مختلف نوشته می شود. گاهی متن خبر از چند جمله تشکیل می شود.

یک نوشته خوب و قابل درک باید وحدت داشته باشد. یعنی مـتن نبایـد از موضـوع اصـلی منحرف شود.

گاهی ناچار به تکرار یک جمله در متن هستیم، این کار را باید با استفاده از شـیوه هـای مختلف مثل: کلمات ربط دهنده و واژه های هماهنگ کننده طوری تنظیم کرد که تکـرار جمـلات یـا کلمات، زیبایی متن اصلی را از بین نبرند.

تیتر محتوای خبری

تیتر، اصلیترین قسمت یک خبر است. تیتر، جمله یـا عبـارتی اسـت کـه پیـام خبـری یـا گزارش را به طور خلاصه و فشرده و به منظور تحریک کردن خواننـده بـه خوانـدن لیـد و مـتن (خبـر یـا گزارش) بیان می کند.

هر مخاطب قبل از هر چیز با نگاه به تیترها تصمیم به خواندن خبر می گیرد، و یا از مطالعۀ آن صرف نظر می کند.

تیتر به خبر هویت و اعتبار می دهد و در زمانی بسیار اندک ایـن امکان را به خواننده می دهد، که کلیاتی از خبر را دریابد.

تیتر دارای ویژگی و قواعد خاصی است. از ویژگی های تیتر می توان به موارد زیر اشاره کرد.

تیتر ضمن کمک به زیبایی صفحه و ترغیب خواننـده بـه خوانـدن محتوای خبری، پیـام خبـری را به طور خلاصه بیان می کند.

تیتر پس از نوشتن لید و متن خبر نوشته می شود. نکاتی که در نگارش تیتر باید رعایت شود عبارتند از:

  • خودداری از تکرار کلمه در تیتر
  • پرهیز از نوشتن تیتر پرسشی، مگر در موارد ضروری
  • پرهیز از نوشتن تیتر منفی، مگر در مواردی که هدف خاصی را دنبال کند.
  • پرهیز از کاربرد حروف اضافه و برخی واژه ها مثل به، برای و با در ابتدای لید
  • پرهیز از مبهم گویی و طولانی شدن آن
  • سعی در داشتن فعل
  • در پایان تیتر نباید نقطه گذاشت

اگر خواستار این هستید تیم الو محتوا بدون دردسر می تواند، برایتان با رعایت اصول محتوا نویسی سایت های خبری محتوای عالی و فوق العاده ای را در اختیارتان بگذارد. با مشاوران ما در ارتباط باشید و راهنمایی های لازم را بگیرید.

پرسش و پاسخ تکمیلی

سفارش فوری تولید محتوا

تعداد کلمه و مقاله را وارد کنید تا سفارش شما محاسبه شود

درصد تخفیف : 0%
قیمت هر مقاله0 تومان
قیمت کل0 تومان
قیمت با تخفیف0 تومان
پرداخت

با ما گفتگو کنید